Във връзка с участието на "Сити Билд Студио" ООД в консорциума "Сити Билд Експрес" ДЗЗД и

съобразно Закона за задълженията и договорите, публикуваме ГФО за 2021г.


ГФО за 2021г. на "Сити Билд Експрес" ДЗЗД