+359 2 975 07 75
office.sofia@cbs.bg

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Предприели сме необходимите организационни и технически мерки, за да обработваме личните Ви данни законосъобразно, подходящо и по прозрачен начин в съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данни на ЕС (GDPR). Повече информация за GDPR относно защитата на личните данни можете да намерите в публикуваната Политика за защита.


ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Информация за субектите на данни

Сити Билд Студио ООД (Дружеството), в качеството си на администратор на лични данни, отговаря на изискванията в Общия Регламент за Защита на Данните (ОРЗД) – Регламент (ЕС) 2016/679 (EU GDPR).

Администратор на лични данни

Информация за контакт със Сити Билд Студио ООД като администратор на лични данни:

Сити Билд Студио ООД

ЕИК: 201041482

Адрес: София, бул. Цариградско шосе 7-ми км, АТМ-ЦЕНТЪР, офис 327

Ел.поща: office.sofia@cbs.bg

Телефон: +359 2 975 07 75

Интернет сайт: https://cbs.bg/

Какво са лични данни?
Съгласно чл.4.1 на Общият Регламент за Защита на Данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Категории лични данни
Категориите лични данни, които се обработват от Сити Билд Студио ООД са:

 • Имена
 • Идентификационен номер (ЕГН/ЛНЧ)
 • Дата на раждане
 • Номер и дата на документ за самоличност
 • Комуникации: адрес, телефонен номер, ел.поща
 • Видеонаблюдение на обектите, на които се извършва строителна дейност

Сити Билд Студио ООД не събира и не обработва данни, които разкриват расов или етнически произход, политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, членство в сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном.

Обработване на лични данни
Личните данни се подлагат от Сити Билд Студио ООД на следните обработки:

 • Събиране
 • Съхранение
 • Използване
 • Предаване на доставчици на услуги
 • Разкриване пред трета страна (държавни институции, адвокати, нотариуси)
 • Унищожаване

Сити Билд Студио ООД не извършва автоматизирано вземане на решения при обработка на личните данни.

Категории субекти на данни
Настоящето уведомление е валидно за субекти на данни, които са отделни физически лица или служители и представители на фирми, явяващи се в качеството на клиенти и контрагенти на Сити Билд Студио ООД.

Правно основание за обработка на данните
Сити Билд Студио ООД обработва личните данни на физически лица законосъобразно и само при наличие на правно основание за това.

Изпълнение на договор
Договор означава поет ангажимент с писмено оформено споразумение за предоставяне на услуги от Сити Билд Студио ООД, а именно:

 • строителство на жилищни, обществени, промишлени, административни, търговски и офис сгради;
 • възстановяване, ремонт, реконструкция, саниране и укрепване на жилищни, обществени, промишлени, административни,търговски, офис сгради и частни обекти;

 • търговия със строителни материали.

Правно основание за изпълнение на договор включва: подготовка за сключването на договор, изпълнение на договор и задължения на Сити Билд Студио ООД след изпълнението на услугата по договора.

Легитимен интерес на Сити Билд Студио ООД
При реализация на услугите и възникване на задължения или претенции към или между субекта на данните и доставчика на услугите и с цел да бъде защитен интереса на Сити Билд Студио ООД или трета страна, личните данни може да се съхраняват и след изпълнение на услугата.

Законово задължение на Сити Билд Студио ООД
Сити Билд Студио ООД обработва лични данни, за да бъдат спазени задължения, произтичащи от нормативни актове. Такива обработки и лични данни са свързани с:

 • финансово-счетоводна отчетност
 • записи за управление на лични данни, произтичащи от ОРЗД

Получатели на лични данни
Личните данни, обработвани от Сити Билд Студио ООД, се предават или разкриват само при необходимост и спазване на законовите изисквания пред:

 • доставчици на услуги
 • държавни институции (НАП, НОИ)     

Сити Билд Студио ООД не разкрива лични данни на други трети страни, освен ако в нормативен акт не е предвидено друго или ако субектът на данните не даде изрично съгласие за това. Изключение се правят в случаите, при които информация се:

 • предоставя на адвокати, държавни или други правоприлагащи органи за борба с потенциални/фактически нарушения на договор или незаконно поведение
 • изисква по съдебен ред или по друг законов начин
 • изисква с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество     

Предаване на личнии данни извън Европейския Съюз (EC)
Сити Билд Студио ООД не предава и не предвижда да предава лични данни на трета държава или международна организация извън ЕС. 

Търговски съобщения
Нашите служители, на основание легитимния интерес на Дружеството, може да Ви изпращат съобщения или да се свързват с Вас по телефон, като използват контактните данни, достъпни в публични регистри, за да представят услугите на Сити Билд Студио ООД.

Имате избор да откажете получаването на този тип съобщения във всеки един момент, чрез линка, наличен във всеки имейл, съдържащ такъв тип съобщение.

Използване на личните данни
Личните данни се използват от Сити Билд Студио ООД само за целите, за които са събрани и при наличие на правно основание.

Период на съхранение на данните
Сити Билд Студио ООД ще запази личните данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на услугите и/или дотогава, докато нормативен акт изисква това.

Съхраняваме данните Ви за срока на изпълнение на целите, за които са събрани и при спазване на съответното нормативно изискване, както следва:

 • Счетоводните документи и съпътстващата информация по изпълнение на договори/заявки се съхраняват 10+1 години, съгласно Закона за счетоводството;
 • Всичко останали документи се архивират за срок до 5 години;
 • Видеозаписите се съхраняват за период до 30 дни.

След изтичане на определения срок, Вашите данни ще бъдат унищожени.

Права на субекта на данните
Обработката на личните данни е в съответствие с действащото законодателство, което определя следните права на субекта на данните:

 • Право на достъп и на предоставяне на копие от личните Ви данни.

       Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват;

 • Право на коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.

       Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.

 • Право на изтриване („право да бъдеш забравен“);

       Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако  желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.

 • Право на ограничаване на обработването;
  Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни
 • Право на преносимост
  Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:
 • е основано на съгласие или на договор с нас и
 • се извършва по автоматизиран начин.

Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате от Дружеството директно да прехвърли личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

 • Право на възражение
  Имате право, на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да възразите срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, което се основава на легитимните интереси на Дружеството.

 • Право на жалба до Надзорния Орган в Република България

       Субектът на данни може да упражни права само за обработки, които са приложими от Сити Билд Студио ООД. Някои от правата не са абсолютни и упражняването им има нормативни ограничения или зависи от начина на обработка на личните данни.

 

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас като използвате формата ни за контакт и публикуваните на уеб страницата ни контакти. Ние ще разгледаме Вашата заявка/искане и в рамките на 30 дни от получаването й ще получите отговор. При необходимост, този срок може да бъде удължен с още два месеца, в зависимост от сложността и броя на исканията, за което ще Ви информираме своевременно.

 

Задължения на субекта на данни да предостави лични данни
Всяко физическо лице предоставя необходимите лични данни за изпълнение на услугата. В противен случай може да му бъде отказано нейното изпълнение от страна на Сити Билд Студио ООД поради обективна невъзможност за извършването ѝ.

      

 

Ако имате въпроси не се колебайте да ни потърсите...