СИТИ БИЛД СТУДИО ООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура:BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Номер на проектното досие: BG16RFOP002-2.077-1016

Договор №: BG16RFOP002-2.077-1016-C01

Наименование на проекта: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Дата на сключване на договора:10.02.2021 г.

Дата на планирано приключване на изпълнението на договора: 10.05.2021 г.

Продължителност на изпълнение (в месеци): 3 месеца

Място на изпълнение: гр. София

Общ размер на допустимите разходи (в лева): 150 000.00

Размер на съфинансирането от бенефициента(в лева): 0

Размер на съфинансирането от Съюза (в лева): 127 500.00

Процент на съфинансиране от Съюза: 85%

Кратко описание на проекта:

Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

Цел/и на проекта/информацията:

Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект по отношение за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.


Настоящото съобщение е част от мерките за информиране и публичност по проект: „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”  с договор: BG16RFOP002-2.077-1016-С01